Jak pou?ívat odli?ovací vodu a co jste o ní nevěděli?

Jak pou?ívat odli?ovací vodu a co jste o ní nevěděli?

Lenka Macalová | 22. 4. 2020

Správné odli?ování je d?le?ité zejména proto, ?e rezidua zkrá?lovacích prost?edk? mohou zanést ple? obli?eje a zp?sobovat nep?íjemné pocity na tvá?i, které se mohou v p?ípadě nevhodného o?et?ování p?etavit do záva?něj?ích dermatologickych problém?. Odli?ování by mělo byt prováděno pravidelně ka?dy ve?er, aby si ple? v pr?běhu noci odpo?inula a byla správně hydratovaná.

Odstranění make-upu a dal?ích p?ípravk? lze realizovat několika zp?soby, ideální je ov?em postupovat ?etrně – bez pou?ití agresivních pom?cek, které mohou z dlouhodobého pohledu pleti spí?e u?kodit. Odlí?ení by mělo byt realizováno ve dvou základních krocích, a to v povrchovém a hloubkovém pro?i?tění, tzn. v odstranění nanesenych p?ípravk? a poté pro?i?tění zbytk? ne?istot v pórech, na které navazuje dal?í o?et?ení pleti.

P?ípravky pro odli?ování

Existuje několik typ? odli?ovacích p?ípravk?, které se li?í p?edev?ím texturou – m??ete se setkat s odli?ovacími oleji, gely, mléky, pěnami, nebo vodou. Ka?dy z těchto p?ípravk? má svá specifika a odpovídající zp?sob naná?ení v?etně dal?í pé?e po pou?ití:

  • Balzámy – se naná?í po napěnění na poko?ku p?ímo ru?ně a pou?ívají se podobnym zp?sobem jako mydlo. Po vmasírování se odstraňují opláchnutím. Jedná se o směsi olej?, které na poko?ce p?sobí díky zah?átí, proto je lep?í je nejd?íve postupně stírat ubrouskem namo?enym v teplé vodě a následně opláchnout studenou, aby do?lo k uzav?ení pór?.
  • Oleje – se pou?ívají podobnym zp?sobem jako balzámy, jeliko? fungují na podobném principu. Odli?ovací olej je pot?eba zah?át v dlaních a následně d?kladně vmasírovat do poko?ky. Odstraňuje se pomocí teplé vody a následného opláchnutí vodou studenou.
  • Mléka – jsou obecně ?etrněj?ího charakteru, na ple? se naná?í pomocí vatového tamponu, kterym se jemně masíruje tvá?. Po d?kladném vy?i?tění se následně stírá suchym ubrouskem nebo vatou. Jeliko? odli?ovací mléka nejsou p?ímo uzp?sobená k ?i?tění pleti, je dobré je kombinovat s dal?ími p?ípravky, nejlépe s micelární vodou, ?istícím gelem nebo mydlem.
  • Pěny – díky struktu?e prostupují a? do pór? a vyná?í v pr?běhu odli?ování na povrch dal?í ne?istoty, prach a p?ebyte?ny maz, je proto vhodná p?edev?ím pro mastnou nebo smí?enou ple?. Samostatně je sice ú?inná, ale je lep?í ji kombinovat s některym z vy?e uvedenych p?ípravk?.
  • Voda micelární odli?ovací vody se staly populárními zejména v posledním desetiletí. Pou?ívá se p?edev?ím na citlivou ple?, ale je vhodná pro v?echny typy poko?ky. Její hlavní vyhodou je, ?e nevy?aduje následné opláchnutí, je tedy mo?né ji pou?ívat prakticky kdekoliv.

Odli?ovací voda a její pou?ití

Odli?ovací voda se pou?ívá p?edev?ím jako samostatny p?ípravek pro odstraňování make-upu a dal?ích zkrá?lujících p?ípravk?. Naná?í se na tvá? pomocí ubrousk? nebo vatovych tampon?, a to bez p?edchozí p?ípravy opláchnutím. P?i ?i?tění bychom měly dodr?ovat tyto zásady:

  1. Odli?ovat v?dy ve?er a ?istit dvakrát denně – tedy jak ve?er, tak ráno p?ed nanesením make-upu, aby do?lo k odstranění prachu a ne?istot usazenych na pleti během spánku.
  2. Vybírat takovou vodu, která slo?ením odpovídá typu pleti, aby byla d?kladně vy?i?těná a zároveň nedo?lo k jejímu podrá?dění.
  3. Naná?et jemně – není pot?eba poko?ku drhnout.
  4. ?i?tění provádět nejen na tvá?i, ale také na dal?ích problematickych místech, jako jsou krk a dekolt.

AKTUáLNě: DOPRAVA ZDARMA NA VíCE NE? 3 500 PRODUKT?! více zde

AKTUáLNě: DOPRAVA ZDARMA NA VíCE NE? 3 500 PRODUKT?! Více ZDE

Vyhledávání
VYHLEDAVAM...
VYHLEDAVAM...
up
色欲色欲天天天www