Doprava

Doprava

 

Nechci platit dopravu

Ceny dopravy

 • Osobní odběr:    zdarma
 • PPL:  70 K? (nad 3 000 K? zdarma)
 • ?eská po?ta – Balík do ruky:  70 K? (nad 3 000 K? zdarma)
 • ?eská po?ta – Balík na po?tu: 70 K? (nad 3 000 K? zdarma)
 • Zásilkovna: 35 K? (nad 1 500 K? zdarma)

 

Ceny platby

 • Hotově/kartou:   zdarma
 • Bankovním p?evodem:  zdarma 
 • Dobírka –  ?eská po?ta: 29 K? (nad 3 000 K? zdarma)
 • Dobírka – PPL: 29 K? (nad 3 000 K? zdarma) 
 • Dobírka – Zásilkovna: 29 K? (nad 3 000 K? zdarma)

V?echny uvedené ceny jsou v?etně DPH


?eská po?ta – Balík do ruky

 • P?i zvolení této mo?nosti vám bude balí?ek doru?en prost?ednictvím ?eské po?ty jako "obchodní balík".
 • O?ekávejte ho do 2 pracovních dní od expedování zásilky.
 • Jakmile zásilku vyexpedujeme, budete o tom informováni SMS zprávou, ve které naleznete i podací ?íslo zásilky.
 • P?esnou polohu své zásilky m??ete, pomocí podacího ?ísla, sledovat v online systému ?eské po?ty.
 • V p?ípadě, ?e vás doru?ovatel nezastihne na uvedené adrese, ulo?í zásilku na p?íslu?né po?tě. O této skute?nosti budete informováni "vyzvou k vyzvednutí zásilky" ve va?í schránce.
 • Na po?tě si svou zásilku vyzvedněte maximálně do 6 dní od zanechání "vyzvy". Poté bude odeslána zpět k nám do skladu.
 • Objednávku doru?enou ?eskou po?tou m??ete uhradit p?edem (bankovním p?evodem) nebo p?i p?evzetí (na dobírku).
 • Nep?ehlédněte! Zásilku doru?enou po?tou si v?dy pozorně prohlédněte! Je-li to mo?né, otev?ete ji rovnou p?ed po?tovním doru?ovatelem. Shledáte-li zbo?í jakkoli po?kozené odmítněte ho p?evzít. Jestli?e toti? viditelně znehodnoceny balík p?evezmete, na pozděj?í stí?nosti u? ?eská po?ta nebude brát ohled. Za po?kození vlivem p?epravy neru?íme.
 • V p?ípadě, ?e p?evezmete zásilku a po otev?ení zjistíte, ?e její obsah je po?kozeny, kontaktujte nás prosím co nejd?íve na ?ísle: +420 581 580 660.

?eská po?ta – Balík na po?tu

 • Zásilka vám nebude doru?ena dom?, ale na vámi zvolenou pobo?ku ?eské po?ty (m??ete si vybrat a? z 2 700 míst).
 • Jakmile va?e zásilka dorazí na p?íslu?nou po?tu, budete o tom informováni SMS zprávou i e-mailem. Na tuto vyzvu si, prosíme, v?dy po?kejte. D?íve nemá cenu se své zásilky domáhat, témě? s jistotou pro vás je?tě nebude p?ichystána.
 • K vyzvednutí zásilky si p?ipravte sv?j doklad toto?nosti a podací ?íslo zásilky (p?ípadně e-mailovou adresu nebo telefonní ?íslo).
 • Podací ?íslo zásilky vám p?ijde SMS zprávou i e-mailem ve chvíli, kdy pro vás balí?ek vyexpedujeme.
 • Objednávku doru?enou ?eskou po?tou m??ete uhradit p?edem (bankovním p?evodem) nebo p?i p?evzetí (na dobírku).
 • Nep?ehlédněte! Zásilku doru?enou po?tou si v?dy pozorně prohlédněte! Je-li to mo?né, otev?ete ji rovnou p?ed po?tovním doru?ovatelem. Shledáte-li zbo?í jakkoli po?kozené odmítněte ho p?evzít. Jestli?e toti? viditelně znehodnoceny balík p?evezmete, na pozděj?í stí?nosti u? ?eská po?ta nebude brát ohled. Za po?kození vlivem p?epravy neru?íme.
 • V p?ípadě, ?e p?evezmete zásilku a po otev?ení zjistíte, ?e její obsah je po?kozeny, kontaktujte nás prosím co nejd?íve na ?ísle: +420 581 580 660.

Kuryr PPL

 • Objednané zbo?í vám doru?í kuryr spole?nosti PPL.
 • Tuto dopravu doporu?ujeme hlavně zákazník?m z vět?ích měst.
 • Zbo?í bude doru?eno do 2 pracovních dní od expedování zásilky.
 • Ráno, v den doru?ení, by vás měl kontaktovat kuryr a domluvit si s vámi p?esné místo a ?as doru?ení (oboje lze po domluvě s ním změnit).
 • Jestli?e si zvolíte tento zp?sob dopravy, zadejte do objednávky telefonní ?íslo, na kterém budete k zasti?ení.
 • Svou zásilku m??ete sledovat na adrese: www.ppl.cz (v horním menu si zvolíte polí?ko "Sledování zásilky", kam napí?ete ?íslo své zásilky a stisknete OK).

Zásilkovna 

 • Sí? vydejních míst po celé ?R a SR.   
 • Vy sami si zvolíte, ve které Zásilkovně si chcete balí?ek od nás vyzvednout.
 • Zbo?í tam byvá doru?eno do 2 pracovních dní od expedování zásilky.
 • Va?e zásilka zde z?stane ulo?ená nejdéle 7 dní ode dne doru?ení. V p?ípadě pot?eby si tuto lh?tu m??ete zdarma prodlou?it a? na 21 dní.
 • P?esnou polohu své zásilky m??ete sledovat na www.zasilkovna.cz/vyhledavani.
 • S p?ípadnou reklamací zbo?í vám pom??e asistent na vámi zvolené Zásilkovně.

Platba online p?evodem – GoPay

Jestli?e spěcháte na doru?ení zásilky, tento zp?sob platby je nejrychlej?í.

P?i volbě platební metody si zvolte mo?nost ON-LINE PLATEBNí KARTOU, která vás rovnou p?esměruje do va?eho internetového bankovnictví. V tomto p?ípadě expedujeme zbo?í ihned po p?ijetí potvrzení o platbě.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou standardně chráněny platební bránou va?í banky (stejně jako p?i zadávání bankovního p?evodu). My ani spole?nost GoPay k nim nemáme p?ístup. Na?e spole?nost, jako?to p?íjemce platby, obdr?í jen informaci o provedené transakci obsahující pouze základní údaje o platbě.

Vy, jako?to zákazník, nám dáváte pouze souhlas se zpracováním va?ich kontaktních údaj? (a to a? do doby vyjád?ení va?eho písemného nesouhlasu s tímto zpracováním). Tyto kontaktní údaje slou?í vyhradně k uskute?nění objednávky a nebudou poskytnuty jinym subjekt?m (s vyjimkou zpracovatel? plateb).

P?evod peněz zaji??uje spole?nost GoPay.

 

Právě nyní! 10 % sleva na vlasovou kosmetiku– více ZDE

10 % sleva na vlasovou kosmetiku! – více ZDE

Vyhledávání
VYHLEDAVAM...
VYHLEDAVAM...
up
色欲色欲天天天www